Ω Bà xã, theo anh về nhà đi! Ω

Tửu  Tiểu Thất


Giời thiệu

Chương 1.1 —– 1.2    Chương 2.1—–2.2   Chương 3.1 —- 3.2

Chương 4.1 — 4.2      Chương 5.15.2

 Chương 6.1 —- 6.2  Chương 7.1—-7.2  Chương 8.1—-8.2

Chương 9.1—- 9.2  Chương 10.1—- 10.2

Chương 11.1—-11.2  Chương 12.112.2   Chương 13.113.2

Chương 14.114.2  Chương 15.1-15.2

Chương 16.1— 16.2  Chương 17.1— 17.2  Chương 18.1— 18.2

Chương 19.119.2  Chương 20.120.2

 Chương 21.121.2  Chương 22.122.2  Chương 23.123.2 

Chương 24.1— 24.2  Chương 25.1— 25.2

Chương 26.1— 26.2  Chương 27.127.2  Chương 28.1— 28.2 

Chương 29.129.2  Chương 30.130.2

Chương 31.131.2  Chương 32.132.2  Chương 33.1 33.2

34 – Phiên Ngoại: Giang Ly 1   Chương 35.1 — Chương 35.2 

Chương 36.1— 36.2  Chương 37.1— 37.2  Chương 38.1— 38.2 

Chương 39.139.2  Chương 40.140.2

 Chương 41.141.2  Chương 42.142.2  Chương 43.143.2 

Chương 44.144.2  Chương 45.145.2


46 – Phiên Ngoại Vương Khải  Chương 47.1— 47.2  Chươn
g 48.1— 48.2 


49- Phiên Ngoại Giang Ly 2  Chương
50.1— 50.2

 Chương 51.1— 51.2  Chương 52.1— 52.2  Chương 53.1— 53.2 

Chương 54.154.2  Chương 55.155.2

Chương 56.156.2  Chương 57.157.2  Chương 58.158.2 

Chương 59.159.2  Chương 60.160.2


 Chương 61.1— 61.2  Chương 62.1— 62.2 

Chương 63.1— 63.2  Chương 64.164.2  Chương 65.1— 65.2

Chương 66.1— 66.2  Chương 67.1— 67.2

ebook (bản chưa chỉnh sửa)

Ebook – (bản đã chỉnh sửa)

*Ω*  Toàn Văn Hoàn  *Ω*